Adatkezelési tájékoztató


AZ ADATKEZELŐ:

Vállalkozás neve:  Land of Sites

Vállalkozás címe:  1046 Bp. Eötvös J. u. 33.1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA

A Land of Sites szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, a személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

Az adatkezelés célja a szerződésben kikötött szolgáltatások szerződésszerű teljesítése, a teljesítés elősegítése és az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

E-mailen vagy telefonszámon való kapcsolatfelvétel esetén a személyes adatait kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a vállalkozás jogos üzleti érdeke.

Az adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása, különös tekintettel az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.3. A KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az érintett az info@landofsites.hu e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. ) fordulni.5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti az átadott adatokat.6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett személyes adatait harmadik félnek nem adja tovább, kivéve az alábbi szerveket:


TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS


Tárhelypark Kft.; Adószám: 23289903-2-13 ; Telefonszám: +36 1 700 4140 ; E-mail: info@tarhelypark.hu

Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez.


KÖNYVELÉS


Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz.7. ADATBIZTONSÁG

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén illetve a Tárhelypark védett web-szerveren történik. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban észrevétele merülne fel, kérjük jelezze azt az info@landofsites.hu e-mail címen.8. HONLAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A látogató a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja.

A látogató az adatok átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul a lentebb írt automatizált egyedi döntésnek is minősíthető adatkezeléshez.

A kapcsolatfelvétel során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem teszi – az érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit, valamint az adatfeldolgozókat.


COOKIE


A weboldal egyes részei ún. “cookie”-kat használnak – fájlokat, amelyek az érintett hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az érintett azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat).A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Land of Sites semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az érintett személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.A weboldalon az adatkezelő reklámokat jeleníthet meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.A Land of Sites az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Land of Sites tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. A Land of Sites ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Land of Sites szintén kizárja.

A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Land of Sites befolyása alatt.